Last Updated:

تهران ۱۲۶هزار جای پارک خودرو دارد نه یک میلیون

فرمون

در نامه ای که اخیراً معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به شورای شهر ارسال کرده علل تعلل شهرداری در ساماندهی پارک حاشیه‌ای توضیح داده شده است. به گزارش فرمون نقل از ایسنا، محسن پورسیدآقایی در طی این نامه در مورد ساماندهی پارک حاشیه ای عنوان کرده است: با توجه به اجرای آزمایشی طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای در منطقه ۲ از مجموعه بیش از ۱۰۲ هزار فضای بالقوه پارک در این منطقه تنها ۱۴ هزار و چهارصد و هشتاد و یک فضای برای استفاده سه شرط مورد اشاره در ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را دارا می باشد.

به این ترتیب تنها حدود ۱۴ و نیم درصد از فضای بالقوه منطقه ۲ توانایی قرار گیری در طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای را داشته که با تعمیم آن به کل شهر تهران تنها ۱۲۶ هزار جای پارک حاشیه در این شهر قابل استفاده است که فاصله قابل توجهی با رقم یک میلیون فضای پارک حاشیه ای که در بودجه ۹۸ قید شده دارد.

در ادامه این نامه عنوان شده است که تاکنون نرخ های مصوب شورای شهر برای عوارض پارک حاشیه‌ای در سال ۹۸ به تصویب نرسیده و این عوارض بر اساس نرخ های مصوب سال ۹۳ محاسبه می شود. از آنجا که بر اساس قانون دریافت وجه نقد نیز توسط عوامل متصدی یعنی پاکبانان ممنوع است اجرای طرح مذکور با چالش‌های جدی ای مواجه شده است.

انتظار می رود با برطرف شدن موانع و چالش های قرار گرفته بر سر راه این طرح در سال چهارم اجرای طرح، ۲۴۰ میلیارد تومان درآمد زایی حاصل شود که با رقم ۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده از سوی کمیسیون حمل و نقل تفاوت بسیار دارد.