کد تخلف جریمه رانندگی97
کد تخلف عنوان تخلف رانندگی کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری-صنعتی(ریال) سایر شهرها(ریال) روستاها و راه‌های روستایی(ریال)
در حین رانندگی
۲۰۰۱ هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۲ تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۳ سبقت غیرمجاز در راه‌های دو طرفه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۴ عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۵ حرکت به‌طور مارپیچ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۶ حرکت با دنده عقب در آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۰۷ رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰۰۸ تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت در ردیف ۲ ادغام شد
۲۰۰۹ عبور از محل ممنوع ۹۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۰ تجاوز به چپ از محور راه ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۱ عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو ۶۵۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۲ عدم رعایت حق تقدم عبور ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
۲۰۱۳ دور زدن در محل ممنوع ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۴ استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰
۲۰۱۵ نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
۲۰۱۶ عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک در ردیف ۲۰ ادغام شد
۲۰۱۷ رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۱۸ عدم رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک، با تجهیزات خاص ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۱۹ عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین با پلیس مدرسه ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۲۰ عدم رعایت مقررات حمل بار ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
حمل تیرآهن، ورق‌های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقرارت مربوط ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
۲۰۲۵ عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی در ردیف ۲۰ ادغام شد
۲۰۳۵ نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی یا تصادف ناشی از عدم توجه به جلو ۶۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰
۲۰۴۱ سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد یا با استفاده از شانه راه ۷۵۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
۲۰۴۴ توقف در ابتدا و انتها پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل با حریم تقاطع‌های راه‌آهن ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
۲۰۴۷ نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن ۶۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
۲۰۵۰ حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط‌کشی شده ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰
عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه ۸۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر از ساعت) ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محصولات ۶۷۵٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰
نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسایل نقلیه ۵۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۷۴ قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راه‌ها برابر ضوابط مربوطه ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه‌ها برای فروش کالا ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
۲۰۸۹ نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیک‌های فرسوده ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
رانندگی با وسیله نقلیه دودزا ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیکلت ۶۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰
عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راه‌ها، بزرگراه‌ها و جاده‌ها ۶۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰
۲۰۹۴ نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی ۴۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰
مغایرت مشخصات مسافر با محموله یا صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده از یک بارنامه یا صورت وضعیت ۴۵۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰
۲۱۲۳ عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه‌ها ۳۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰

در اپلیکیشن فرمون علاوه بر وجود جدول نرخ جرایم رانندگی سال ۹۷ به طور کامل( ۱۷۱  مورد تخلف به همراه نرخ جریمه ها) ، امکان استعلام میزان خلافی خودرو و نمره منفی گواهینامه نیز وجود داشته و می توانید به راحتی و به صورت آنلاین ضمن مشاهده ریز تخلفات رانندگی و جزییات آن، جرایم مورد نظر خود را انتخاب (لازم به پرداخت همه جرایم در یک نوبت نیست) و پرداخت کنید.

دانلود فرمون

 

به تازگی دو مورد کد تخلف به لیست جرایم رانندگی افزوده شده است: 

کد تخلف ۲۱۷۲: پارک حاشیه ای در محل پارکومتر و عدم شارژ آن که مبلغ جریمه ۲۰ هزارتومان است.

کد تخلف ۲۱۷۳: تردد خودروهای فرسوده در شهر که هر ۲۴ ساعت مبلغ ۵۰ هزار تومان جریمه دارد.

مطلب پیشنهادی  جدول لیست نمره منفی گواهینامه

 

خلاصه
جدول کد تخلفات رانندگی و نرخ جریمه سال 97
عنوان مقاله
جدول کد تخلفات رانندگی و نرخ جریمه سال ۹۷
توضیحات
کد تخلفات رانندگی سال ۹۷ (کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری) با عنوان تخلفات رانندگی و میزان جریمه| جریمه نداشتن بیمه شخص ثالث | جریمه رانندگی بدون گواهینامه| جریمه صحبت با موبایل| جریمه سرعت غیرمجاز
نویسنده
نام پابلیشر
فرمون
لوگو پابلیشر

57 پاسخ به “جدول کد تخلفات رانندگی و نرخ جریمه سال ۹۷”

 1. باسلام جرایم به این سنگینی ایا از تعداد تصادفها کاسته است خیر این به صرف جیب دولت مردان وغیرو بجای جرایم بیاییم راننده متخلف را وادار به نظافت پارکها مدارس وامثالهم.دوم توقیف خودرو وتوقیف گواهینامه با مدت زمان زیاد

  1. سلام ممنون دوست عزیز
   کد تخلف ۲۰۷۶: توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه و وسایل نقلیه عمومی. مبلغ جریمه در کلان شهرها ۳۰۰٫۰۰۰ تومان در سایر شهرها ۲۰۰٫۰۰۰ تومان و در روستاها مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ تومان است.

  1. سلام در اپلیکیشن فرمون کدهای تخلف و شرح تخلف مربوط به هریک به طور کامل موجود است
   کد تخلف ۲۰۷۴: قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راه ها برابر ضوابط مربوطه

 2. با سلام
  جريمه تجاوز ازسرعت مجاز بيش از ۳۰ كيلومتر بيش از ۳ برابر افزايش يافته است
  لطفا” بازنگري فرماييد ..
  با تشكر

 3. سلام روز بخیر
  چند وقت پیش بخاطر سرعت پلیس منو نگه داشت و ۶۰ تومن جریمه کرد
  الان رفتم میبینم ۹۰ تومن جریمه شدم
  اصلا هم سرعت نیس تو لیست
  یکی ۲۱۱۶ واسه روشنایی
  یکی دیکه هم ۲۱۵۶ و زده باز بودن درب صندوق😐😐😐
  جای اعتراض هست!؟
  ممنون از سایت خوبتون

  1. سلام روز بخیر بله قابل اعتراض هست از این لینک می تونید نحوه اعتراض به خلافی را ببینید:
   https://farmooon.ir/?p=386
   اما جریمه سرعت غیرمجاز در جاده‌ها و کلانشهر‌ها ۲۰۰ هزار تومان است و احتمالا جهت تخفیف مبلغ جریمه موارد دیگری از تخلفات ثبت شده است.

  2. باسلام دیروز ماشین من مثل همه ماشینها جای مناسب پارک بوده وقتی رفتم برگ جریمه رو ماشین بود کد ۲۱۷۲ و ۲۰ تومان جریمه….سوالم این بود که کد مربوط به چی هست؟ خیلی بررسی کردم و پیدا نکردم
   لطفا راهنمایی بفرماید

   1. سلام طبق نظرات دوستان پارکومترها بصورت مکانیزه مجدد فعال شده و خودروهای متخلف مشمول جریمه ۲۰ هزارتومانی میشوند

 4. سلام
  وقتی راننده هنگام توقف دوبله در ماشین پشت فرمان نشسته و آماده حرکت است آیا صدور برگرجریمه قانونی است ؟
  با تشکر

 5. سلام و تشکر از وقتتون.
  درسته که جرایمی که برگ جریمه تحویل راننده نمیشه مثل دوربینهای اتوبانها، مشمول جریمه دیرکرد نمیشه و تا روز پرداخت مقدارش ثابت میمونه؟

  1. سلام بله طبق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی جریمه‌های رانندگی ثبت شده توسط دوربین‌ها دو برابر نمی‌شوند.

 6. باسلام کدهای تخلف ۲۰۶۳_۲۱۲۷درچه موردی است؟ وبفرمایید ماشینی که سال ۹۳تولید شده ایا باید معاینه فنی داشته باشد که پلیس بی جهت مرا جریمه کرد

  1. ۲۱۲۷ سوار کردن اطفال زیر ۱۲ سال در صندلی جلو
   ۲۰۶۳ نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه
   طبق قانون خودروهای سواری تولید داخل و خارجی که سن آن‌ها بیش از ۴ سال باشد ملزم به اخذ گواهینامه معاینه فنی هستند.

 7. با سلام. سر چهارراه وقتی چراغ قرمز شد منم رو خط عابر وایسادم ولی دوربین فلش انداخت و جریمه شدم. مبلغ و کد این تخلف چند هستش؟؟؟؟

  1. سلام کد تخلف ۲۰۰۴ هست و جریمش بستگی به محل تخلف داره
   کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری-صنعتی (ریال) ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
   سایر شهرها (ریال) ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
   روستاها و راه‌های روستایی(ریال) ۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 8. سلام.ایام به کام.
  چندسالی هست در شهر مشهد اتوبوس رانی رانندگان را مجبور به اخذ پروانه فعالیت به اسم مجوز تردد کرده.که البته درسایر شهرهای کشور دیده نشده یا در محدوده خاصی میباشد.
  دراین راستا راهور مشهد با ایجاد کد۱۱۱۲ درسال قبل نسبت به جریمه۷۵۰۰۰تومانی اقدام نمود که بعضی رانندگان چندین مرتبه این جریمه رو دریافت کردن.
  حال امسال باتوجه به اعتراض رانندگان به دیوان عالی وصدور رای به عدم اعمال کدمذکور،کد ۲۰۳۵ رو اعمال میکنن.توسط راهور.
  باتوجه به متن بالا آیا کد جریمه ۲۰۳۵ مربوط به این مجوز بوده یا در راستای داشتن مدرک حق استفاده راننده در شرایط خاصه.مثل جرثقیل.کمرشکن.بوژی.ویا غیره.است.
  لطفا راهنمایی کنید.باتشکر.

  1. سلام پنجشنبه ۹۷/۰۸/۰۳ توی خیابان فاطمی جای درست پارک کردم نمیدانم چرا کد ۲۱۷۲ برگه جریمه را روی ماشینم الصاق کردند کد ۲۱۷۲ چیه؟

 9. با سلام قابل توجه دوستانی که از کد ۲۱۷۲بی اطلاعند عرض کنم با تحقیقی که انجام دادم پارکومترها بصورت مکانیزه مجدد فعال شده و خودروها همه مشمول جریمه ۲۰ ت میشوند….

 10. با سلام و خسته نباشید

  به همراه نداشتن گواهینامه به هنگام رانندگی جرمش چیه و آیا بصورت جریمه هستش ؟

  1. سلام بله همراه نداشتن گواهینامه مشمول جریمه است
   کد تخلف ۲۱۱۱:همراه نداشتن گواهینامه رانندگی
   مبلغ جریمه: کلان شهرها ۳۰ هزار تومان، سایر شهرها ۲۰ هزار تومان و در روستاها ۱۰ هزار تومان

 11. این چه قانونیه که به هر افسر یه دسته قبض میدن ومیگن باید تومدت مشخصی تمومش کنند
  اون مامورمجبوره یه بهانه پیداکنه وجریمه کنه
  خودمامورین که جریمه نمیشن بفهمن چه ضدحالیه.هرجاتخلف میکنن سریع میگن همکاریم.اونم به احترام لباسش یاکم جریمه میکنه یا اصلا جریمه نمیکنه
  به من ربطی نداره
  حق الناسش مال خودشون
  فقط سوال اولم روجواب بدین؟چرامجبوره قبضشوتموم کنه.

 12. سلام خسته نباشید جریمه دوربین چراغ قرمز که رد نشده و فقط روی محدوده رفته برای موتور سیکلت چقدره؟؟

 13. با سلام و خسته نباشید منظور شمار از کد ۲۰۰۴ – تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت ) چیست مخصوصا جمله ای که در داخل پرانتز درج کرده اید لطفا توضیح میفرمائید

  1. سلام ممنون
   در سرعت های بالاتر از ۳۰ کیلومتر بر ساعت در صورتی که از سرعت مجاز تعیین شده ( که در تابلوهای راهنمایی رانندگی نصب شده در طول جاده قابل مشاهده است) عبور کنید مشمول این جریمه می شوید.

  1. کد تخلف ۲۱۱۱ : همراه نداشتن گواهینامه
   کد تخلف ۲۱۶۰: عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت ( غیر از استثنائات قانونی) در معبر شهری و روستایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *