Last Updated:

خروج موقت خودروهای شخصی از کشور ۱۵ تا ۳۰ مهر ممنوع شد

فرمون

دفتر صادرات گمرک با ابلاغ بخشنامه ای به گمرکات اجرایی سراسر کشور اعلام کرد خروج موقت برای خودروهای شخصی از گمرکات اجرایی از 15 تا 30 مهر ممنوع است.

به گزارش فرمون نقل از مهر، در بخشی از این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه مورخ 98.7.2 موضوع اقدامات لازم مرتبط با راهپیمایی عظیم اربعین حسینی و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه 98.7.7 ستاد مرکزی اربعین حسینی وزارت کشور، گمرکات جرایی کشور از تاریخ 98.7.15 لغایت 98.7.30 از صدور پروانه خروج موقت برای خودروهای شخصی خودداری نمایند.

w